המרכז הארצי למשכנתאות
מהי משכנתא
מילון מונחים
מסלולי משכנתאות
מיחזור משכנתא
מחשבון משכנתא
בנקים למשכנתאות
שימושי
 
מדוע צריך יועץ משכנתא
   
מילון מונחי משכנתא

אינפלציה
היא מונח כלכלי המתאר תהליך של עלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים.

אחוז מימון
הינו השיעור של כספי ההלוואה מתוך שווי הנכס הנרכש.

אישור עקרוני
אישור ראשוני ובלתי מחייב מבנק למשכנתאות, המעניק ללווה מושג על גובה המשכנתא שבאפשרותו לקבל (גם אם אין עדיין פרטים מדויקים על נכס).
מימוש האישור מותנה בחתימת הלווה על חוזה הנכס, באימות פרטיו ובעמידתו בתנאי הבנק. באישור העקרוני תופיע גם הריבית והמסלול הנבחר הצעה זו תקפה ל- 12 ימי עבודה. אין בקבלת האישור העקרוני מחויבות כלשהי של הלקוח.

אישור זכויות במקרקעין
במקרים של נכס שאינו רשום בטאבו, מונפק ע"י מנהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת מסמך המפרט את הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים, כגון פרטי הנכס בעלי זכות בנכס, שעבודים, עיקולי משכנתא וכו‘ שנרשמו לגביו.
במידה והאישור הוצא ע"י חברה משכנת יש להמציא ממנהל מקרקעי ישראל בנוסף "הודעה על רישום זכות בנכס.

איחוד זכאויות
איחוד זכאויות משמעו מתן הלוואה לצורך רכישת דירה משותפת למספר עולים חדשים (בעלי הקשר המשפחתי, מוגבל ל–3), אשר לכל אחד מהם תעודת זכאות. איחוד הזכאויות מגדיל את הסכום שהזכאים יכולים לקבל במשותף, בתנאים מועדפים, לעומת הלוואה נפרדת לכל אחד מהם.

בטוחה/בטחון
נכס שישועבד לבנק להבטחת פירעון של חוב, כך שהבנק יוכל לממש את הנכס במידה והלווה אינו עומד בתנאי ההלוואה.

ביטוח משכנתא
מורכב מביטוח חיים/ביטוח מבנה, וזאת בכדי להבטיח את תשלום המשכנתא בעת פטירת הלווה בטרם עת.

ביטוח EMI
הינו ביטוח אשראי וכאשר אחוז המימון גבוה במיוחד נדרש ביטוח מסוג זה.

ביטול הודעת משכון
הודעה לרשם המשכונות על ביטול משכון הנכס לטובת הבנק.

גרירת משכנתא
תהליך שבו הלווה מבקש להחליף את הנכס המשועבד לבנק בנכס אחר.

גרייס
מושג המתייחס לדחיית התשלומים החודשיים של המשכנתא.

גוש/חלקה
עוסק ברישום המקרקעין ובשיטה זו המקרקעין ממוספר על ידי מספר גוש ומספר חלקה ומעיד על בעלות וטיב הנכס.

הודעת משכון
הודעה חתומה על ידי בעל הזכויות אשר מועברת לרשם המשכונות שבא נאמר כי בעל הזכויות אשר נקוב בהודעה יצר משכון זכויות לטובת הבנק.

הלוואה משלימה/משכנתא
הלוואה פרטית מכספי בנק הנתנת כהשלמה להלוואת זכאות לצורך רכישת דירה או כהלוואה העומדת בפני עצמה.

הערת אזהרה
הערה הנרשמת בטאבו וזאת בכדי למנוע עסקאות נוספות באותו נכס, הבנק ידרוש זאת כחלק מהתניות ההלוואה.

הלוואה עומדת
הלוואה שהלווה אינו מחוייב בתשלומים חודשיים סדירים אלה בתום תקופה שנקבע מראש.

הלוואת גישור
הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה בדרך כלל לתקופה של עד 24 חודש. ההלוואה נפרעת בתשלום חד פעמי בסוף התקופה. בד"כ מגשרת על פער הזמן שבין קניית הדירה החדשה ובין מכירת הדירה הישנה.

הלוואת בלון
הלוואה בה הקרן או הקרן והריבית אינם נפרעים בתשלומים תקופתיים אלא בתשלום חד פעמי בתום תקופת ההלוואה. במידה והלווה שילם את הריבית במשך תקופת ההלוואה יידרש לפרוע בתום התקופה את הקרן בלבד בתשלום חד פעמי.

הלוואת זכאות
זו משכנתא מכספי משרד השיכון (כספי המדינה) נקבעת על פי קריטריונים מסויימים כגון שרות צבאי/שרות לאומי, מספר ילדים, שנות נישואין מס‘ אחים ואחיות. ולפי הקריטריונים הנ"ל מגדירים את ה"זכאים" וכן את גובה ההלוואה ואחוז הריבית, ולאור הנחיות אלו מבצעים הבנקים השונים את ההלוואות לזכאים.

הלוואת מקום
הינה הלוואה בתנאים מועדפים .סיוע ישוב לדירות חדשות ו/או יד שניה בהתאם לסווג הישובים כפי שנקבע על-ידי ,משרד הבינוי והשיכון. הסיוע כולל הלוואה ל- 20 שנה בריבית קבועה בשיעור של 4.5% לשנה בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן.

הלוואת זכאות -מענק מותנה
מענק ל- 15 שנים אשר במידה והזכאים עומדים בתנאים, כל שנה מופחת מההחזר החלק היחסי מהמענק המקורי, ולאחר 15 שנה הופך המענק למענק מוחלט. באי עמידה בתנאים הופך המענק להלוואה צמודה למדד המחירים או כפי שנקבע בתנאי המענק.

הסכם פיתוח
הסכם שמנפיק מינהל מקרקעי ישראל המעניק לצד שני "היזם" את הזכות לפתח ולבנות בית בפרק זמן קצוב,על קרקע המנוהלת על ידי מינהל מקרקעי ישראל.,יזם שעמד בכל תנאי הסכם הפיתוח של מינהל מקרקעי ישראל, יוכל לחתום על הסכם חכירה עם המינהל בתום הליך הבניה ובקבלת טופס 4. הסכמי פיתוח נחתמים עם קבלנים, עמותות או בודדים.

הסרת שיעבוד
מחיקת רישום שיעבוד שהיה רשום לטובת הבנק על הנכס, כבטוחה או עם גרירת ההלוואה והמצאת בטוחה אחרת ובהסכמת הבנק נותן ההלוואה.

התחייבות לרישום משכנתא
התחייבות שנותן בעל הזכויות במקרקעין לבנק. ההתחייבות ניתנת כאשר לא נרשמת משכנתא לטובת הבנק עם ביצוע ההלוואה והיא מהווה בטוחה זמנית.

הצמדה למדד
בהלוואת משכנתא צמודה למדד המחירים לצרכן, תשלומי ההלוואה קרן וריבית ישולמו בצירוף תשלומי תוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן, תשלומי המדד מחושבים על הקרן המחולקים בתשלומים חודשיים על כל תקופת ההלוואה.

ועדה בין משרדית למחיקת חובות
ועדה שמשתתפים בה נציגים של משרדי הממשלה (משרד הבינוי והשיכון והחשב הכללי) ונציג הבנק, שתפקידה לדון בבקשות של לווים למחיקת חוק הנובע מהלוואת זכאות, או לוויתור על תשלומים בגין פיגור בהלוואת זכאות.

חברה משכנת
מנהל מקרקעי ישראל מסמיך בדר"כ את החברה הקבלנית לנהל את רישום הזכויות במקרקעין לגבי הנכסים שניבנו על ידי החברה. המינהל חותם עם כל אחד מן הדיירים על הסכם חכירה, המעניק לו את הזכות בקרקע. כל שאר הרישומים לגבי המקרקעין, כגון רישום הפרוייקט בטאבו כאשר יתאפשר הדבר או הנפקת אישורי זכויות ומתן כתבי התחייבויות לבנקים למשכנתאות, נעשים על ידי החברה המשכנת. על מנת לדעת מיהו הגורם המשכן/החברה המשכנת, יש לקבל ממנהל מקרקעי ישראל "הודעה על רישום זכות בנכס" שבה יצוין שם הגורם המשכן.

זיכרון דברים
הסכם מיקדמי בכתב אשר נחתם בין צדדים לעסקת מקרקעין עד לחתימת חוזה מפורט ביניהם, וכל עוד לא נחתם החוזה יש לו תוקף מחייב לכל דבר ועניין.

חיתום
תהליך בדיקת האשראי לרבות בחינת כל הסיכונים. החיתום מתבצע לרוב במחלקות האשראי של הבנקים.

חכירה
היא סוג של זכות קניינית. לרוב, חכירה מבוססת על שכירות לתקופה ארוכה (מעל חמש שנים), עד שמבחינה מהותית, לעתים היא הופכת דומה יותר לזכות הבעלות, הסכם שכירות מנהל מקרקעי ישראל.

טאבו
לשכת רישום המקרקעין אחראית על ניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום.
בלשכות הרישום מבוצעות עסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד.
פעולות נוספות הנמצאות באחריות הלשכות הן הנפקת נסחי רישום מפנקסי המקרקעין ומתן עיונים באוסף התעודות.
חשוב לציין כי פנקסי המקרקעין נגישים כיום בצורה באמצעות מחשוב ולכן מתבצעות כל הפעולות בלשכות הרישום באמצעות מערכת ממוחשבת.

טופס מש"ח
טופס שבאמצעותו נדרשים צדדים לעיסקת מקרקעין לדווח על העיסקה לשלטונות מס שבח מקרקעין תוך פרק זמן הקבוע בחוק.

יפוי כוח נוטריוני
ייפוי כוח הנו מסמך בו אדם ממנה אדם אחר לפעול בשמו, בפעולות המשפטיות המנויות באותו ייפוי כוח,בנק למשכנתאות מבקש בטרם מתן ההלוואה לקבל יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר מאת המלווים המיפה את כוחו של הבנק לבצע פעולות בנוגע לנכס של המלווים.

יכולת החזר
מידת יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי של ההלוואה, לאורך זמן, כנגזרת מסך כל הכנסותיו הפנויות ואומדן הוצאותיו השוטפות.

כתב התחייבות לרישום משכנתא
בטוחה זמנית עבור בנק למשכנתאות, הניתנת על ידי מוכר הנכס ובעל הזכויות במקרקעין לבנק, ומשמעותה הבטחת רישום הזכויות בנכס לטובת הקונים (הלווים) והבנק.

כושר החזר
מידת יכולתו של הלווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי על ההלוואה, לאורך זמן, לאור הכנסותיו ואומדן הוצאותיו השוטפות.

לוח סילוקין
טבלה המציגה את שלבי ההחזר של ההלוואה הנפרעת בתשלומים; את הטבלה מחשבים על-פי הסכם ההלוואה, כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזרו במלואם הקרן והריבית. בהסכמי הלוואה נפוצים, כל תשלום תקופתי כולל שני מרכיבים: החזר על חשבון הקרן וריבית על יתרת הקרן. ישנם שני סוגי הסכמים לפירעון ההלוואה...
לוח הסילוקין כולל את התאריכים והסכומים שיש להחזיר בכל תקופה, מה מרכיב הקרן ומה מרכיב הריבית בכל תשלום החזר, ויתרת הקרן שנותרה לתשלום.
כאשר ההלוואה מוצמדת למדד חיצוני (כמו מדד המחירים לצרכן), מעדכנים באופן רציף את סכומי ההחזר (התשלומים) בהתאם לשינוי המדד ממועד תקופת פירעון אחת לתקופה הקודמת לה.
שימוש בלוח סילוקין נהוג למשל בהלוואת משכנתא

לוח סילוקין שפיצר
לוח זה מבוסס על החזרים בתשלומים שווים של קרן ההלוואה. חישובי הלוח נעשים על פי שיטת ריבית דריבית. בלוח זה, ככל שחולף הזמן, גדל מרכיב הקרן וקטן מרכיב הריבית בתשלום החודשי.
לוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן: הלווה פורע בכל פעם חלק קבוע מן הקרן ואת מלוא הריבית התקופתית,(לוח זה נקרא גם בשם קרן שווה)

מדד המחירים לצרכן
מופק ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי במחירי סל מוצרים שונים, למשל, מזון, ירקות ופירות, הלבשה, בריאות, חינוך, תחבורה ועוד שמושפע מסל מוצרים שונים. משמש לחישוב אופן ההצמדה בהלוואות צמודות מדד הניתנות על ידי הבנקים למשכנתאות.
 
 
 

מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם, ללא התחייבות מצידך

  שם:

  טלפון:

  דוא"ל:

  עיר:

  נושא:

  אני מעונין לקבל מידע במייל
   
 
 
 
 

© כל הזכויות שמורות למרכז הארצי למשכנתאות  הדרכה וליווי צמודים לאורך כל התהליך ועד קבלת המשכנתא   טלפון: 1-700-72-10-10

 
     
 

דף הבית | אודותינו | מסלולי משכנתאות | מיחזור משכנתא | מחשבון משכנתא | קורסי יועצי משכנתאות | מהי משכנתא
בנקים למשכנתאות | מילון מונחים | הזמן חבר | תנאי שימוש באתר | צור קשר

 
     
 

משכנתא | מחשבון משכנתא | משכנתאות | יועץ משכנתאות | מיחזור משכנתא